miércoles, 25 de enero de 2012

La Demanda Interna

Si analitzem quins són els sectors productius que més estan patint la crisis per manca de negoci, veurem que els seus clients, majoritàriament són residents del país. És la Demanda Interna!!!, que és com anomenem a la suma del bens i serveis consumits per residents de propi pais.

Igualment si analitzem la composició de la Demanda Total, de tots el bens i serveis, veurem que el pes de la Demanda Interna és molt més gran que la Demanda Externa dels clients no-residents. Per tant, per augmentar la demanda Total o augmentem la demanda Interna o la externa .

Si optem per augmentar la Demanda Externa per augmentar la Demanda Total, caldria canviar el model productiu, tot especialitzant-se en activitats i productes exportables d’alt valor afegit, ja que especialitzar-se com ara en activitats de poc valor afegit, pot representar trobar-se en poc temps en el mateix problema, al esser activitats de poc recorregut en el temps. Tan mateix per poder sostenir aquest canvi, caldria que la demanda actual, és a dir la basada majoritàriament en la demanda la interna, sigui suficient. Ens trobem doncs, que per aquesta via igualment hauríem d’augmentar la Demanda Interna, però un desenvolupament posterior de la Externa.

Ben al contrari, el panorama que ens trobem al país és una Demanda Interna cada vegada més minsa. Les causes moltes i conegudes: Els salaris reals de la gent pugen menys que els preus; milions d’aturats que quan perdem la feina retallen el seu consum, deixant a algunes persones a nivells de consum de pura subsistència; gent i empreses que tot i no patir en primera persona aquestes situacions, per “si de cas” , redueixen el seu consum per unes expectatives futures poc optimistes; restriccions a l’accés del crèdit que fan que la capacitat de consum dels particulars i les empreses mitjançant algun tipus de endeutament raonable desapareixi; Demanda Pública (que són el bens i els serveis que demana des d’el sector públic i les administracions) que es redueix dràsticament amb les retallades pressupostàries; la riquesa cada vegada que està pitjor repartida (es un fet que una bona redistribució de riquesa, augmenta la demanda interna d’un país); pujades d’impostos sobre el consum com l’IVA , regressiu i que afecta directament a la Demanda , mentre que els impostos redistributius, els tributs progressius, disminueixen en importància o desapareixen, etc..

El pitjor de tot això, és que és un procés que s’autoalimenta, és a dir, quan més petita es fa la Demanda Interna, més problemes tenen moltes de les nostres empreses, i en conjunt la nostra economia, i més petita es torna a fer aquesta Demanda Interna. Calen mesures per trencar aquesta dinàmica, com el manteniment del consum públic tot finançar-lo amb la disminució del frau fiscal (estimat entre un 15-30 % del PIB); la disminució de l’Iva , tot compensar-la amb l’augment de la progressitivitat de tot el sistema impositiu per tal de redistribuir la riquesa; tenir clàusules de revisions salarials, perquè la inflació no disminueixi la capacitat de compra de la gent; que l’aplicació dels EROS sigui amb “el criteri del repartiment de les hores treballades i subsidiades”, és a dir, que afecti a tots el treballadors d’una empresa per igual tot reduint a parts iguals les seves hores treballades, en comptes del model actual que afecta a algunes persones de l’empresa que perden la feina i altres que es queden. A Alemanya aquest sistema ha fet que l’atur no pugés ni en els pitjors moments de la crisi, i que moltes empreses amb dificultats, no tanquessin finalment, perquè la seva capacitat productiva quedava intacta...).

En resum, es tracta de provar altres receptes, basant-se en el comportament de la Demanda Interna.
Toni Campos

Economista i Blogger

PD: Aquest article meu ha sigut publicat en la revista ARGONAUTES (http://www.revistaargonautas.net/)

viernes, 13 de enero de 2012

Dació en el pagament de la Hipoteca

Un dels resultats de l'esclat de la bombolla immobiliària han sigut 250.000 execucions hipotecaries (desnonaments) en els darrers 3 anys. Per una part , la manca en aquests anys d'una política d'habitatge de lloguer accessible juntament amb les politiques públiques que incentivaven únicament l'opció de compra; i d'una altre part l’absència de controls seriosos a les entitats bancàries en la concessió de crèdits hipotecaris i a les mateixes condicions d’aquests crèdits, van ajudar al sobreendeutament de les famílies que buscaven la forma de trobar un habitatge. Amb un context de crisi i un augment de l'atur, aquest sobreendeutament, ha tingut les esmentades conseqüències desgraciades, no tan sols a les persones/famílies que van demanar el crèdit i que ara no ho poden tornar, si no als avaladors d'aquestes operacions. Per altre part hem de recordar que aquests sobreendeutament és i ha estat font de negoci per les entitats financeres.

A diferencia del que passa a Regne Unit, Estats Units, França o Alemanya, per posar alguns exemples propers, a Espanya el fet de tornar a l'entitat financera creditora l’habitatge objecte de l'hipoteca NO serveix per liquidar a la seva totalitat el deute hipotecari. Aquesta opció s el que s'anomena "Dació en el pagament de la hipoteca". És més, en el cas espanyol, l'habitatge en cas d'impagament de les quotes és subhastat. Normalment aquestes subhastes queden desertes i per llei el creditor pot adjudicar-se l'habitatge pel 50 % del valor de taxació, sense perjudici del cobrament de la resta del deute pendent . És a dir, que en el cas espanyol, l''entitat financera fa negoci dues vegades i, ja es dóna massa sovint el cas que la persona deutora és queda sense l’habitatge i endeutada per tota la vida, mentre que l'entitat bancària fa negoci amb l'habitatge adquirit al 50 % que el pot revendre al preu que estimi oportú i a més continua tenint dret a cobrar les quotes de l''hipoteca, sense minorar aquestes plusvàlues de la revenda.

Aquest drama personal de perdre l'habitatge, sovint la vivenda habitual, per la execució de l'hipoteca , i seguir tenint l’obligació de tornar la totalitat del deute hipotecari, objectivament impagable, també té la seva repercussió a nivell econòmic general de país. Aquestes persones són futures integrants de l'economia submergida abocades a la clandestinitat econòmica i financera, ja que per poder pagar un altre habitatge per viure (per exemple en lloguer) no poden declarar cap percepció d’ingressos, perquè la mera declaració comporta associada que aquests ingressos s’hagin de destinar al pagament del deute hipotecari. Aquest augment de l'economia submergida té com a conseqüència, l’augment del frau fiscal i una disminució en la recaptació tributaria.

Sembla raonable, que a Espanya, en concordança amb altres legislacions europees es permeti la dació en pagament com a liquidació total del deute hipotecari, si més no, que es permeti amb supervisió del tribunals de justícia, en els casos de vivenda habitual i bona fe del deutor. De fet hi ha alguna sentència judicial en aquest sentit, tenint en compte el dret a l'Habitatge que consagra la Constitució espanyola a l'article 4.. Seria qüestió, no tan sols, de donar un marc legal a aquestes sentències. És per sobre tot, donar resposta al clam de les necessitats de milers de famílies.

Toni Campos (Economista i Blogger)PD: Aquest article meu ha sigut publicat en la revista ARGONAUTES (http://www.revistaargonautas.net/)

miércoles, 11 de enero de 2012

Resultados de la ULTIMA ENCUESTA del Blog del 2011:¡¡Pintais menos que Jesulín en la Real Academia de la Lengua!!!!

El blog está volviendo a su inestable normalidad. No sólo vuelven mis artículos, sino también vuelve la entrañable encuesta.El temilla de la encuesta lo habíamos dejado con la pregunta sobre qué opinaba la respetable audiencia sobre el hecho de que una empresa como que consiguió en 2010, 10.167 millones de euros de beneficio anunciase simultáneamente que iba a disminuir su plantilla en España un 20 %.
Un 67 % de la gente que contestó, opinaba que se mire como se mire era un escándalo, ya que la empresa líder en beneficios, no puede disminuir su plantilla. Este resultado tan abultado, entraba dentro de lo normal y más en el entorno de crisis económica y desempleo asociado que estamos viviendo

Muy atrás, se situaban el resto de respuestas. Así un 9% vería positivo ese anuncio de disminución de plantilla si con esa medida echasen calle al impresentable del autor de este blog (que soy yo) o un 6 % lo consideran, un mal menor, ya que la reducción de plantilla que se planteaba era la solución para mitigar una segura futura reducción de plantilla en peores condiciones .

Sólo, empatados todas a un 4 % de las respuestas, estaban los que opinaban directamente, que estaría mejor todavía si que nos echasen a la calle a todos los trabajadores de Telefónica, junto con otro 4 % que lo veía justo pues la gente que se va , merecía un descanso después de tanto tiempo cotizando, y el 4% de las respuestas que no veía con malos ojos la disminución de plantilla si la reducción no se hacía con un ERE o con dinero público, aunque fuese a costa de convertir trabajo fijo en precario o externalizado.
Por último sólo una persona, se sobreentiende que alguien que curra de pelota oficial o oficioso, opinó que “si lo dice la madre Telefónica, estará bien decidido”.

El resultado de esta encuesta es el reflejo de lo poco que pintan mis lectores, pues finalmente el ERE fue negociado-consensuado entre los sindicatos y la empresa, aprobado por el Gobierno, y a fecha de hoy, ya se han marchado acogiendo a ese ERE unos 1.700 trabajadores. Igualmente los efectos colaterales de ese ERE todavía colean, ya que a pesar a pesar de que un juez ha declarado NULO el despido de mi compañero Marcos (revisad los artículos de este blog del 2011, pues hice un especial seguimiento del caso), la otra compañera de Madrid, Mari Cruz , que despidieron como medida de presión para que la gente se acogiera al ERE, sigue despedida pues el juez que trató su caso en Madrid, catalogó su despido como IMPROCEDENTE, no como NULO, por lo que no obligaba a la empresa a su readmisión y al no verse obligada , pues no la ha readmitido, a pesar de que se reconoce en la Sentencia que no existen causas objetivas para su despido. A todo eso, los sindicatos callados, dejando hacer…

Este comienzo del 2012 reprendemos la encuesta hablando de Orcos, Seres Humanos y Señores de los Anillos. Espero que participéis en mi nueva propuesta …

PD: Os recuerdo que se puede votar en esta encuesta, en el lado derecho de este mismo blog

domingo, 1 de enero de 2012

Doce deseos indignados para el nuevo año 2012

El 2012 promete ser un año movidito. De esos que pueden suponer una inflexión en la década: si aceptamos los ajustes, estamos condenados a la recesión y al empobrecimiento; si conseguimos dar la vuelta a la tortilla desde abajo, se abrirán nuevos escenarios donde la economía pueda estar al servicio de las personas. Desde Madrilonia queremos compartir nuestros deseos para el nuevo año. ¡No os atragantéis con las uvas! ¡Queda mucho por hacer! ¡Feliz 2012!

1. Deseamos que la reforma laboral se convierta en reforma fiscal; que en vez de bajarnos los sueldos, se grave a las rentas altas y a los flujos financieros

2. Deseamos que en vez de mini-empleos y contratos en prácticas se establezca una renta básica universal como reconocimiento de todas las labores no remuneradas que realizamos y que producen bienestar social.

3. Deseamos que los bienes que hacen posible la vida en común como la educación, la salud, la naturaleza o el conocimiento no dependan de las decisiones de los políticos y no sean explotados para el beneficio privado, sino que estén protegidos por un estatuto jurídico propio que permita formas de gestión democráticas.

4. Deseamos que Internet continúe siendo libre, que su acceso sea gratuito y que no avancen las legislaciones controladoras y censuradoras; para que los ciudadanos podamos saber si llueve o nos están meando.

5. Deseamos que se eliminen la Ley de Extranjería, los Centros de Internamiento y los controles racistas, porque tenemos claro que no sobra nadie y todos aportamos aún más en los momentos difíciles.

6. Deseamos que muchos de los votantes del PP y de CIU (y de los demas) , cuando vean que la cosa no mejora porque el expolio continúa, salgan a la calle a decir que ellos tampoco están dispuestos a pagar su crisis.

7. Deseamos que se detenga la maquinaria de la construcción y se haga un inventario de todas las infraestructuras vacías, mal utilizadas o inútiles para que así se puedan llevar a cabo consultas sobre su destino.

8. Deseamos que se ponga en marcha un plan de alquiler social utilizando las viviendas en manos de la banca para que el acceso a un bien de primera necesidad sea un derecho y no un negocio.

9. Deseamos el fin de los desahucios y que se haga realidad una cosa tan lógica como que las hipotecas se cancelen cuando se entreguen las llaves de la vivienda al banco.

1o. Deseamos que los europeos pongamos fin al chantaje de la deuda soberana y logremos una refundación democrática de Europa.

11. Deseamos que el espíritu de las revoluciones que empezaron en Túnez y Egipto y se extendieron por Europa y EEUU, siga recorriendo el mundo.

12. Deseamos, sin duda, que aquéllos que han provocado la crisis, y se lucran con ella, dejen de estar por encima del 99% de la población.